Jan Kjetil Bjørheim

Jeg ser på min kunstpraksis som en interdisiplinær utøvelse; som inneholder svært mange ulike egenskaper. Disse kan synligjøre seg gjennom organisatoriske, kuratoriske, performative, eller objektproduserende handlinger. Jeg har et stadig ønske om å utvide mitt aksjonsfelt, som jeg opplever springer utfra en eksistensiell undring og et samfunnsmessig engasjement.

Noen ganger oppleves det som formålsmessig å benytte tekst, andre ganger handling eller materialer. Og i den siste perioden har jeg benyttet materialer og opplevd at disse har utviklet min nyskjerrighet og gitt nye og utfordrende motsetninger mellom en raffinert estetisk finish og opplevelsen av en psykologisk blottstillelse.

Vi har alle våre undringer, steder vi brenner, og steder vi slukner. Opplevelser av at møter, mennesker og makt skaper mening og at livet er stort. Så er det utfor igjenn, begrepene slukner, noe grunnlegende perverst våkner. Det er som jeg mangler evnen til å bevare gleden, storheten. Det er i dette rommet jeg jobber, i disse skapene jeg leter. Noen ganger holder jeg genius i halen, andre ganger ser jeg bare vegger. Jeg er en samling motsetninger, mellom makt, begjær, og et brennende ønske å være noe
.

Education
2000-2003 BA Fine Art & Contemporary Critical Studies, Goldsmiths College University of London
1998-2000 Foundation in Art & Design, Rogaland Art College
1996-1997 PGCE (for teaching in Further and Higher Education), Akershus CollegeArt Practice

Exhibitions
2015 - 2017 Touring group exhibition: Nature Morte: contemporary artists reinvigorate the still-life tradition.
Hå gamle prestegard, Norway; Konsthallen- Bohusläns museum, Sweden; Belgium.
2013 Group show, Galleri G, Sandnes
2012 Galleri Sult
2011 Bryne Kunstforening (solo show), 27. november 2011 – 06. januar
2011 Tou Scene, Tou Camp, june 2011
2008/09 The Gift & The Message, Space Station 65, London (solo show)
2008 Golden Rain in collaboration with Michael Petry, part of Stavanger 2008, On The Edge.
2008 Do Something Different, Barbican, London
2007 "Hard Work", Netverk-utstilling på Det Gamle Billett Kontoret, Brusand. 2-23 Desember.
2006 CARMA Contemporary Art, Music and Dance, Tou Scene, 20.-23. April, Fine Art Project
2005 50/50 Sandnes Kunstforening, Text installation, Å Samle
2004 Contagion, Walking the streets thinking, Video installation in collaboration with Simon Waters
2003 Goldsmiths College BA Fine Art Degree Show, London
2002 Part one, The Arches London Bridge, Photographic installation examining issues of escape

Curator & Consultant
2014 - Curator of Exhibitions at Hå Gamle Prestegard
2013 - Leader of exhibitions (one year stand-in), Garborgsenteret, Jærmuseet, Bryne
2009- 2013 Curator of Exhibitions at Hå Gamle Prestegard
2007 - 2010 Director and curator of Nordisk Kunst Plattform Project Space, Norway
2007 Curator of Tou Vindu viewing space, Tou Scene, Stavanger, Norway
2006 Free Play at Hå Gamle Prestegaard
2005-2007 Royal Academy Schools Gallery, London

Grants and awards

2006 Norwegian Arts Council travel award awarded by The Office of Contemporary Art OCA

Employment

2007: Rogaland Youth Project: Being Young in Jaeren
2003-2010: Rogaland Art College, Visiting Tutor, Critical Theory
2005-2007: Royal Academy Schools Gallery, Curatorial Assitant
2004-2007: MOCA, London, Assistant Curator

 

I see my art ptractice as an interdisciplinary exercise; that contains many different disciplines. These can manifest themselves through organisational, curatorial, performative or object-based treatments. I have a growing desire to expand my field of action, which arises out of an exsistensial wondering and sociological engagment.

Sometimes it feels purposefull to use text, sometimes action or materials. Recently I have used materials and found that they have developed my curiosity and given new and challenging contradictions between a refined aesthetic finish and the experience of a psychological exposure.

We all have our wonderings, places we burn, and the places we fizzle out. The belief that meetings, people and power create meaning and that life is great. Then it is over again, the concepts dies out, some fundamental perversion awakes. It's like I lack the ability to preserve the pleasure, the greatness. It is in this space I work, in these cabinets I am looking. Sometimes I have genius by the tail, other times I see only walls. I am a collection of contradictions, power, lust, and a burning desire to be something.

copyright Jan Kjetil Bjørheim